Belangrijke opmerking: deze pagina is automatisch vertaald. Bezoek de originele versie op: sunu.com/en/terms.html

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de Sunu-website, applicatie en eigen softwareplatform dat werkt in verbinding met de Sunu® Band (gezamenlijk de "Service"), beschikbaar gesteld aan de geregistreerde gebruikers van de Sunu Band. De Service stelt geregistreerde gebruikers ("Gebruikers", "u" of "uw") in staat om Sunu Band-radar, sonar en andere instellingen aan te passen en om unieke applicaties te downloaden die in verbinding met de Sunu Band werken, inclusief maar niet beperkt tot de Beacon-tag en Haptic Klok.

Telkens wanneer gebruikers de functies van de Service bezoeken of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden"). In deze Voorwaarden worden uw rechten, plichten en beperkingen met betrekking tot uw gebruik van de Service beschreven. Lees deze aandachtig door. Als u niet akkoord gaat gebonden te zijn aan de Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving, dient u het gebruik van de Service onmiddellijk te staken. Naast deze voorwaarden hebben we de Sunu ( Privacybeleid ). Lees ons Privacybeleid zorgvuldig voor informatie over onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie.

Sunu kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en elke wijziging zal van kracht zijn wanneer deze op de Service wordt geplaatst. We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze Voorwaarden wanneer u de Service voor het eerst opent na een dergelijke wijziging en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in de Voorwaarden door uw gebruik van de Service.

DE SUNU-BAND IS GEEN GEREGLEMENTEERD VEILIGHEIDSINRICHTING. Gebruik deze service niet als vervanging voor uw bestaande visuele hulpsystemen. Zie onze SUNU BEPERKTE GARANTIE EN VEILIGHEIDSMELDING voor beperkte garantie, bedoeld gebruik van en veiligheidskennisgeving specifiek voor de Sunu Band.

Geschiktheid van gebruiker

U moet ten minste 13 jaar oud zijn om deze service te gebruiken. Deze service is bedoeld voor gebruik door personen van 13 jaar of ouder. Gebruik van de Service door een gebruiker zal worden beschouwd als een weergave dat de gebruiker ten minste 13 jaar of ouder is en op dit moment niet is beperkt door de Service, of niet anderszins verboden is om een ​​Sunu-account te hebben. U verklaart en garandeert ook dat u de volledige macht en bevoegdheid hebt om met deze Voorwaarden akkoord te gaan en dat dit niet in strijd is met enige andere overeenkomst waarbij u een partij bent. Ouders of wettelijke voogden moeten de Service registreren en gebruiken namens kinderen jonger dan 13 jaar.

Een account aanmaken

U moet bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw volledige naam en e-mailadres, opgeven om een ​​account te maken (uw "Account"), zodat u de Service kunt gebruiken en kunt linken naar uw Sunu-band. U kunt ook aanvullende profielinformatie opgeven, zoals uw leeftijd of stad, zodat we de Services op u kunnen afstemmen. Raadpleeg onze Privacybeleid voor informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen.

U bent ervoor verantwoordelijk dat de door u verstrekte persoonlijke informatie juist en actueel is. Sunu behoudt zich het recht voor om de nauwkeurigheid van de door u verstrekte informatie op elk moment te verifiëren. U bent verantwoordelijk voor het maken van een gebruikersnaam en een veilig wachtwoord en het beschermen van uw account tegen ongeautoriseerde toegang. U stemt ermee in om Sunu onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat uw gebruikersidentificatie, wachtwoord of andere identificerende informatie verloren is gegaan, is gestolen of op andere wijze is aangetast. Je wordt verantwoordelijk gehouden voor elke activiteit die plaatsvindt onder jouw Account.

Als u eenmaal een account hebt, kunt u de service gebruiken en kunt u uw profielinstellingen aanpassen en toepassingen downloaden voor gebruik met uw Sunu-band.

Richtlijnen, vergoedingen, rechten en rechtsmiddelen

Toegestaan ​​gebruik van de service

Het aanmaken van een account is gratis. Sunu kan echter bepaalde functies van de Service in rekening brengen. Indien u ervoor kiest om dergelijke functies te kopen of erop in te schrijven, stemt u ermee in alle toepasselijke vergoedingen in verband met dergelijke functies te betalen. Sunu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de prestaties van zijn betalingsverwerker, wiens eigen afzonderlijke voorwaarden en bepalingen gelden.

U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door uw internetprovider of mobiele provider in rekening worden gebracht voor het gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor gegevensoverdracht.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en gebruik van de Service. U gaat ermee akkoord dat u deze Service niet zult gebruiken of proberen te gebruiken voor enig ander doel dan om te communiceren met uw Sunu-band of zoals anderszins hierin beschreven; u mag niet (en mag niet toestaan ​​dat een derde partij) deze Service gebruikt of probeert te gebruiken of de distributie van inhoud op of via de Service voor welk doel dan ook uploaden, downloaden, plaatsen, indienen of anderszins verspreiden of vergemakkelijken:

  • die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander recht van een andere persoon of entiteit, of een wet of contract overtreedt,
  • dat is op enige manier onwettig of verboden, of dat schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, bedrieglijk, frauduleus, aanstootgevend, obsceen, profaan of anderszins destructief voor iemand of hun privacy of eigendom is,
  • die ongeoorloofde of ongevraagde advertenties, verzoeken, schema's, spam, overstromingen of andere ongevraagde spam of bulk e-mail verzendt (inclusief zonder beperkte posting naar sociale media-services van derden die aan de Service zijn gekoppeld) of ongevraagde commerciële communicatie,
  • die schadelijke of onbruikbare computercodes, bestanden, programma's of virussen verstuurt,
  • dat e-mailadressen of persoonlijk identificeerbare informatie van Sunu oogst,
  • die interfereert met onze netwerkdiensten of de goede werking van de Service of activiteiten die worden uitgevoerd op de Service,
  • die handmatige of geautomatiseerde software of andere processen gebruikt om te "crawlen", "spinnen", indexeren of op een niet-tijdelijke manier informatie op te slaan of in cache op te slaan die is verkregen via een pagina van de Dienst,
  • die probeert ongeautoriseerde toegang tot onze Service te verkrijgen, inclusief het omzeilen van gemeten die we kunnen gebruiken om de toegang tot de Service te voorkomen of te beperken (of andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Service),
  • die suggereert een uitdrukkelijke of impliciete band met Sunu (zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sunu) of die zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van Sunu,
  • die ons vermogen om deze Service of het vermogen van een andere persoon om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Service schaadt of beperkt.

Sunu behoudt zich het recht voor om te allen tijde en om welke reden of zonder reden, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, uw toegang tot en gebruik van deze Service te weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij of onze licentiegevers bezitten en behouden alle eigendomsrechten in de Service. De Service of een deel van de Service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sunu, tenzij het in het publieke domein is. U mag geen framing-technieken omkaderen of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Sunu in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken die de naam of handelsmerken van Sunu gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sunu. U mag de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig onderdeel van de Service niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, disassembleren, reverse-engineeren of anderszins proberen te ontlenen aan broncode of onderliggende ideeën of algoritmen, of de afgeleide werken van enig onderdeel van de Service wijzigen, vertalen of anderszins creëren. . Elke wijziging van inhoud, of een deel daarvan, of gebruik van de inhoud voor enig ander doel vormt een inbreuk op het handelsmerk of andere eigendomsrechten van Sunu of derden en elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming om de door Sunu verleende Service te gebruiken.

Alle inhoud op deze dienst, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is het eigendom van Sunu of de leveranciers van inhoud / software en wordt beschermd door de Verenigde Staten en internationale auteursrechten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Sunu en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van Sunu of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

Algemene informatie

Linken naar websites van derden

Voor uw gemak kan de Service koppelingen bevatten naar producten of services, inclusief betalingsverwerkingsservices die worden aangeboden op andere websites of applicaties. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijft, keurt, sponsort of controleert Sunu niet, en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor, de inhoud, services, berekeningen, informatie, producten of materialen die beschikbaar zijn op of via websites waarnaar deze Service kan een link bevatten. Door de Service te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Sunu niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of enige andere persoon voor enige schade of claims die zouden kunnen voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke inhoud, diensten, berekening, informatie, producten of materialen. U dient de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van elke website zorgvuldig te lezen om uw rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen.

schadeloosstelling

U stemt ermee in Sunu, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen en voor alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw account, gebruik van de Service of overtreding van de Voorwaarden. Deze verplichting tot verweer en schadevergoeding blijft gelden voor deze Voorwaarden en uw gebruik van de Service.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IS AANGEGEVEN IN DEZE VOORWAARDEN EN ALLEEN MET BETREKKING TOT DE SUNU-BAND, SUNU BEPERKTE GARANTIE , SUNU GEEFT GEEN AANVULLENDE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. SUNU WIJST UITDRUKKELIJK ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN DE HAND, ZONDER BEPERKING, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOORWAARDE, VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK, ONTWERP, WERKING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE LEVERBAARHEDEN. OM TWIJFEL TE VOORKOMEN, BEPERKEN DE DISCLAIMERS DIE HIERIN ZIJN GEVESTIGD, GEEN ENKELE VERBAND, VERKLARING OF GARANTIE DIE SUNU IN DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEMAAKT OF, ALLEEN WANNEER HET BETREKKING HEEFT OP DE SUNU-BAND, DE SUNU BEPERKTE GARANTIE.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT SUNU ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZAL WORDEN AAN U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF DE ONMISBAARHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE DIENST, ZELFS ALS VROEGER OPGEGEVEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SUNU AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN ACTIE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENST, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, MEER DAN $ 200,00 bedragen.

BEPAALDE TOESTAAMRECHTEN BEPERKEN GEEN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING, EN KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

Hoewel we ernaar streven om uw informatie te beschermen in overeenstemming met onze Privacybeleid , Sunu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacy van persoonlijke informatie die is opgeslagen op Sunu-apparatuur, wordt verzonden via netwerken waartoe de Service toegang heeft of anderszins verband houdt met uw gebruik van de Service.

Beëindiging

Sunu kan uw toegang tot alle of een deel van de Service beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Voorwaarden. In het geval dat deze Voorwaarden worden beëindigd, blijven de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, van kracht na beëindiging.

Jurisdictie en scheidbaarheid

Sunu beheert de service vanuit zijn kantoren in de Verenigde Staten. De Services zijn ontworpen voor Gebruikers binnen de Verenigde Staten en Sunu beweert niet dat inhoud en materialen op de Service legaal of geschikt zijn voor gebruik van buiten de Verenigde Staten. Als u ervoor kiest om vanuit andere locaties toegang te krijgen tot de Service, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U mag de Service niet gebruiken in strijd met Amerikaanse exportwetten en -voorschriften.

Deze voorwaarden kunnen niet door u worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden uitgegeven, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunu. Sunu mag zijn rechten en verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen of delegeren zonder toestemming.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van The Commonwealth of Massachusetts zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Elke actie die wordt aangespannen tegen Sunu om deze Voorwaarden of aangelegenheden met betrekking tot de Service af te dwingen, zal worden ingebracht in de nationale rechtbanken of, als er exclusieve federale jurisdictie is, de federale rechtbanken van The Commonwealth of Massachusetts. Elke claim of oorzaak van actie die u hebt met betrekking tot het gebruik van de Service moet worden gestart binnen één (1) jaar nadat de claim is ontstaan. Bij elke actie of procedure om rechten onder de Voorwaarden af ​​te dwingen, heeft de winnende partij het recht om kosten en advocatenhonoraria te verhalen.

Als enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden gescheiden van deze Voorwaarden en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Sunu met betrekking tot uw gebruik van de Service.

Hoe contact met ons op te nemen

Mocht u vragen of klachten hebben over schendingen van deze voorwaarden, neem dan contact met ons op hallo (at) sunu.io.

Laatst bijgewerkt: 28 september 2016