Ważna uwaga: ta strona została przetłumaczona automatycznie. Odwiedź oryginalną wersję na: sunu.com/en/terms.html

Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej Sunu, aplikacji i zastrzeżonej platformie oprogramowania, która działa w połączeniu z Sunu® Band (łącznie "Usługa"), udostępnionej zarejestrowanym użytkownikom Sunu Band. Usługa umożliwia zarejestrowanym użytkownikom ("Użytkownicy", "Ty" lub "Twoje") dostosowanie ustawień radaru, sonaru i innych ustawień Sunu Band oraz pobieranie unikatowych aplikacji współpracujących z Sunu Band, w tym bez ograniczeń Beacon Tag i Haptic Zegar.

Za każdym razem, gdy użytkownicy odwiedzają lub korzystają z funkcji Serwisu, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania ("Warunki"). Niniejsze Warunki określają Twoje prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi, przeczytaj je uważnie. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie Warunków i wszystkich obowiązujących przepisów, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Usługi. Oprócz niniejszych Warunków, przyjęliśmy Sunu ( Polityka prywatności ). Przeczytaj uważnie naszą Politykę prywatności, aby uzyskać informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.

Sunu może modyfikować Warunki od czasu do czasu, a każda modyfikacja będzie obowiązywać, gdy zostanie opublikowana w Usłudze. Powiadomimy Cię o istotnych zmianach w niniejszych Warunkach za pierwszym razem, gdy uzyskasz dostęp do Usługi po wprowadzeniu takich modyfikacji, a także wyrażasz zgodę na wszelkie zmiany Warunków w trakcie dalszego korzystania z Usługi.

PASMO SUNU NIE JEST REGULOWANYM URZĄDZENIEM BEZPIECZEŃSTWA. Nie używaj tej Usługi jako zamiennika dla istniejących systemów pomocy wizualnej. Zobacz nasze OGRANICZONA GWARANCJA SUNU I INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE w przypadku ograniczonej gwarancji, zamierzonego użycia i informacji o bezpieczeństwie określonych w Sunu Band.

Uprawnienia użytkownika

Aby skorzystać z tej Usługi, musisz mieć co najmniej 13 lat. Ta usługa jest przeznaczona do użytku przez osoby w wieku 13 lat lub starsze. Korzystanie z Usługi przez dowolnego użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że użytkownik ma co najmniej 13 lat i nie jest obecnie ograniczone do korzystania z Usługi lub w inny sposób zabronione jest posiadanie konta Sunu. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że masz pełną moc i upoważnienie do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, i nie naruszy to żadnej innej umowy, której jesteś stroną. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni zarejestrować się i korzystać z Usługi w imieniu wszystkich dzieci w wieku poniżej 13 lat.

Tworzenie konta

Musisz podać określone dane osobowe, takie jak pełne imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby utworzyć konto ("Konto"), aby móc korzystać z Usługi i łącza do swojego Sunu Band. Możesz również podać dodatkowe informacje profilowe, takie jak twój wiek lub miasto, które pomogą nam dostosować Usługi do Ciebie. Proszę zapoznać się z naszym Polityka prywatności aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie podane przez niego dane osobowe są dokładne i aktualne. Sunu zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokładności podanych informacji w dowolnym czasie. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie nazwy użytkownika i bezpiecznego hasła oraz ochronę swojego konta przed nieautoryzowanym dostępem. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Sunu, jeśli uważasz, że twoje dane identyfikacyjne użytkownika, hasło lub inne informacje identyfikujące zostały zgubione, skradzione lub w inny sposób naruszone. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Twoim koncie.

Po założeniu Konta można korzystać z Usługi i może dostosowywać ustawienia profilu oraz pobierać aplikacje do wykorzystania w Sunu Band.

Wytyczne, opłaty, prawa i środki zaradcze

Dozwolone korzystanie z usługi

Założenie konta jest bezpłatne. Jednak Sunu może pobierać opłaty za pewne funkcje Usługi. Jeśli zdecydujesz się na zakup lub subskrybcję takich funkcji, w stosownych przypadkach, zgadzasz się na uiszczenie wszelkich stosownych opłat związanych z takimi funkcjami. Firma Sunu nie może być odpowiedzialna za wydajność swojego procesora płatności, który ma własne oddzielne warunki.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczone przez dostawcę usług internetowych lub operatora sieci komórkowej za korzystanie z Usługi, w tym między innymi za opłaty za transfer danych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie i korzystanie z Usługi. Użytkownik zgadza się, że nie będzie używał ani próbował korzystać z tej Usługi w żadnym innym celu niż komunikacja ze Strefą Sunu lub w inny sposób opisany w niniejszym dokumencie; Użytkownik nie może (i nie może zezwalać żadnej osobie trzeciej) na używanie lub próby korzystania z tej Usługi lub przesyłanie, pobieranie, publikowanie, przesyłanie lub w inny sposób dystrybuowanie lub ułatwianie dystrybucji treści w lub za pośrednictwem Usługi w jakimkolwiek celu:

  • narusza wszelkie patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawo do reklamy lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub narusza jakiekolwiek prawo lub umowę,
  • jest to w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem lub zabronione lub szkodliwe, zastraszające, napastliwe, oszukańcze, oszukańcze, obraźliwe, nieprzyzwoite, bluźniercze lub w inny sposób niszczące dla kogokolwiek lub jego prywatności lub mienia,
  • które przesyła wszelkie nieautoryzowane lub niezamówione reklamy, nagabywanie, systemy, spam, zalania lub inne niepożądane spamy lub masową pocztę elektroniczną (w tym bez ograniczonych wpisów do zewnętrznych serwisów społecznościowych powiązanych z Usługą) lub niezamawianych informacji handlowych,
  • która przesyła szkodliwe lub dezaktywujące kody, pliki, programy lub wirusy komputerowe,
  • który zbiera adresy e-mail lub dane osobowe od Sunu,
  • zakłóca nasze usługi sieciowe lub prawidłowe działanie Usługi lub działań prowadzonych w ramach Usługi,
  • używa oprogramowania ręcznego lub zautomatyzowanego lub innych procesów do "przeszukiwania", "pająka", indeksowania lub w dowolnym nietrwałym przechowywaniu lub buforowaniu informacji uzyskanych z dowolnej strony Usługi,
  • które próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp do naszej Usługi, w tym pomijając zmierzone, możemy wykorzystać do zablokowania lub ograniczenia dostępu do Usługi (lub innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Usługą),
  • sugeruje wyraźne lub domniemane powiązanie z Sunu (bez wyraźnej pisemnej zgody Sunu) lub podszywanie się pod dowolną osobę lub podmiot, w tym pracownika lub przedstawiciela Sunu,
  • to ogranicza lub ogranicza naszą zdolność do obsługi tej Usługi lub jakiejkolwiek innej osoby do dostępu i korzystania z tej Usługi.

Sunu zastrzega sobie prawo przez cały czas, z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu, według własnego uznania i bez powiadomienia, do odmowy dostępu i korzystania z tej Usługi.

Prawa własności intelektualnej

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i zachowujemy wszelkie prawa własności do Usługi. Usługa ani jakakolwiek część Usługi nie może być powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Sunu, chyba że znajduje się w domenie publicznej. Nie można oprawiać ani wykorzystywać technik kadrowania do umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) Sunu bez wyraźnej pisemnej zgody. Nie wolno używać metatagów ani innych "ukrytych tekstów" wykorzystujących nazwę lub znaki handlowe Sunu bez wyraźnej pisemnej zgody Sunu. Użytkownik nie może (bezpośrednio ani pośrednio) rozszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub bazowych pomysłów lub algorytmów jakiejkolwiek części Usługi ani modyfikować, tłumaczyć ani w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych jakiejkolwiek części Usługi. . Jakakolwiek modyfikacja treści lub jakiejkolwiek jej części lub wykorzystanie treści w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw do znaku towarowego lub innych praw własności Sunu lub stron trzecich, a każde nieautoryzowane użycie powoduje wypowiedzenie pozwolenia na korzystanie z Usługi udzielonego przez Sunu.

Wszystkie treści zawarte w tej usłudze, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania cyfrowe, kompilacje danych i oprogramowanie, są własnością firmy Sunu lub jej dostawców treści i oprogramowania oraz chronione przez Stany Zjednoczone i międzynarodowe prawa autorskie. Kompilacja wszystkich treści na tej stronie jest wyłączną własnością Sunu i chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Całe oprogramowanie używane na tej stronie jest własnością firmy Sunu lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi.

Informacje ogólne

Łączenie z witrynami stron trzecich

Dla Twojej wygody Serwis może oferować linki do produktów lub usług, w tym do usług przetwarzania płatności oferowanych na innych stronach internetowych lub w aplikacjach. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Sunu nie wspiera, nie zatwierdza, nie sponsoruje ani nie kontroluje, i nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za żadną zawartość, usługi, obliczenia, informacje, produkty lub materiały dostępne na lub za pośrednictwem stron internetowych, do których ta Usługa może podać link. Korzystając z Usługi, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sunu nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub innej osoby za jakiekolwiek szkody lub roszczenia mogące wyniknąć z korzystania z takich treści, usług, obliczeń, informacji, produktów lub materiałów. Powinieneś uważnie zapoznać się z polityką prywatności i warunkami użytkowania każdej witryny, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zatrzymać Sunu, jego rodzica, spółki zależne, stowarzyszone, dyrektorów, urzędników, agentów oraz innych partnerów i pracowników, nieszkodliwych z powodu wszelkich roszczeń, odszkodowań, zobowiązań, strat, zobowiązań, kosztów lub długów, w tym nie ogranicza się do uzasadnionych honorariów prawników, składanych przez osoby trzecie z powodu lub wynikających z konta, korzystania z Usługi lub naruszenia Warunków. Zobowiązanie do obrony i przejęcia odpowiedzialności przetrwa niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH I WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO ZESPOŁU SUNU, OGRANICZONA GWARANCJA SUNU FIRMA SUNU NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKICHKOLWIEK, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. FIRMA SUNU WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE DOTYCZĄCE STANU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW, PROJEKTU, DZIAŁANIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ELEMENTÓW DOSTAWY. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE OGRANICZAJĄCEGO ŻADNEGO PRZYMIERZA, REPREZENTACJI ANI GWARANCJI W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB WYŁĄCZNIE W ZWIĄZKU Z PASEM SUNU, OGRANICZONA GWARANCJA SUNU.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE LUB INNE POŚREDNIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI OBSŁUGI, USŁUGI, NAWET JEŚLI WCZEŚNIEJ ZALECANE MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SUNU WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM Z USŁUG, NA CELU UMOWY, TORT (WŁĄCZAJĄC, LECZ BEZ OGRANICZEŃ DO ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, NIE PRZEKRACZA 200,00 USD.

NIEKTÓRE PRAWA PAŃSTWOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD. JEŻELI POWYŻSZE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA I MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Chociaż staramy się chronić twoje dane zgodnie z naszymi Polityka prywatności , Sunu nie może ponosić odpowiedzialności za prywatność danych osobowych przechowywanych na urządzeniach Sunu, przesyłanych przez sieci dostępne dla Usługi lub w inny sposób związane z korzystaniem z Usługi.

Zakończenie

Sunu może zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części Usługi, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, z powodu naruszenia niniejszych Warunków. W przypadku wygaśnięcia niniejszych Warunków, oświadczenia i gwarancje, odszkodowania i ograniczenia zobowiązań określone w niniejszych Warunkach będą obowiązywać po rozwiązaniu.

Jurysdykcja i rozdzielność

Sunu obsługuje Serwis z biur w Stanach Zjednoczonych. Usługi są przeznaczone dla Użytkowników w Stanach Zjednoczonych, a Sunu nie składa żadnych oświadczeń, że treści i materiały w Usłudze są legalne lub odpowiednie do użytku spoza Stanów Zjednoczonych. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Usługi z innych lokalizacji, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów. Użytkownik nie może korzystać z Usługi z naruszeniem przepisów i regulacji eksportowych USA.

Niniejsze Warunki nie podlegają cesji, przeniesieniu ani sublicencjonowaniu przez użytkownika, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Sunu. Sunu może scedować, przenieść lub przekazać dowolne swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez zgody.

Warunki te będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Massachusetts bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie działania podjęte przeciwko Sunu w celu egzekwowania niniejszych Warunków lub spraw związanych z Usługą zostaną wniesione do sądów stanowych lub, w przypadku wyłącznej jurysdykcji federalnej, sądów federalnych w stanie Massachusetts. Wszelkie roszczenia lub roszczenia związane z korzystaniem z Usługi muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku po wystąpieniu roszczenia. W przypadku jakiegokolwiek działania lub dochodzenia w celu egzekwowania praw wynikających z Warunków, strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania kosztów i honorariów prawników.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub w inny sposób niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie oddzielone od niniejszych Warunków, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a Sunu dotyczącej korzystania z Usługi.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących naruszenia niniejszych warunków, prosimy o kontakt pod adresem hello (at) sunu.io.

Ostatnio zaktualizowany: 28 września 2016 r