Ważna uwaga: ta strona została przetłumaczona automatycznie. Odwiedź oryginalną wersję na: sunu.com/en/warranty.html

Sunu Ograniczona gwarancja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza ograniczona gwarancja ("Zasady gwarancji") dotyczy sprzętu i oprogramowania Sunu® ("Produkt (y)") sprzedawanego przez Sunu, Inc. ("Sunu"). Zobowiązania gwarancyjne firmy Sunu dotyczą pierwotnego nabywcy ("ty") i są ograniczone do warunków określonych poniżej. Niniejsza polityka gwarancyjna obowiązuje w przypadku zakupu produktu w Stanach Zjednoczonych. W przypadku zakupu Produktu poza Stanami Zjednoczonymi, miejsce zakupu określi, które z poniższych zasad gwarancji mają zastosowanie.

15-dniowa gwarancja satysfakcji

Sunu zapewnia 15-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy klientom, którzy otrzymają opaskę Sunu, gdy nie są w pełni zadowoleni z produktu. Klienci są zobowiązani do skontaktowania się z obsługą klienta Sunu pod adresem hello@sunu.io , aby zażądać zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty fizycznego dostarczenia produktu i Odebrane.

Klienci w USA otrzymają dalsze instrukcje dotyczące procesu zwrotu oraz przedpłaconą etykietę wysyłkową, gdy informacje o zakupie zostaną przetworzone i otrzymane pocztą elektroniczną.

Klienci zwracają całą zawartość pudełka w optymalnych warunkach, aby ubiegać się o zwrot pieniędzy. Na koniec kupujący otrzymają zwrot kwoty zakupu, minus 25 USD opłaty za uzupełnienie zapasów.

Klienci międzynarodowi są odpowiedzialni za cały proces zwrotu i koszty wysyłki. Należy pamiętać, że koszty wysyłki zamówień międzynarodowych nie zostaną zwrócone po ich wysłaniu.

Klienci żądający zwrotu pieniędzy muszą zwrócić produkt i zawartość w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania etykiety zwrotnej.

Ograniczona gwarancja

Sunu udziela następującej ograniczonej gwarancji, jeśli zakupiłeś Produkt (y) od Sunu na stronie Sunu Sunu.io lub jeśli kupiłeś Produkt (y) od autoryzowanego dystrybutora. Sunu gwarantuje, że Produkt (y) będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania w normalnych warunkach użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu ("Okres gwarancji").

Jedyne i wyłączne zadośćuczynienie z tytułu roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych firmie Sunu w ramach Okresu gwarancyjnego zgodnie z niniejszą Polityką gwarancyjną jest następujące:

W przypadku wszystkich Produktów, które nie spełniają powyższej gwarancji, Sunu, według własnego uznania,: (i) naprawi Produkt (y) lub (ii) wymieni Produkt (y) na nowy lub odnowiony Produkt (y). ) (produkt zastępczy jest tego samego modelu lub odpowiednika funkcjonalnego). Każdy Produkt (y), który został naprawiony lub wymieniony zgodnie z niniejszymi Zasadami gwarancji, będzie objęty gwarancją przez dłużej niż: (a) dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy lub wymiany lub (b) pozostały oryginalny Okres Gwarancji. Części zamienne używane do naprawy Produktu mogą być nowe lub równoważne nowym lub odnowionym.

W celu złożenia roszczenia gwarancyjnego do Sunu zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją, musisz: (a) zarejestrować się za pośrednictwem aplikacji Sunu pobierając ją z iTunes lub Google Store, (b) skontaktować się z zespołem pomocy technicznej Sunu w ramach Okresu Gwarancji na wsparcie ( at) sunu.io, (c) uzyska autoryzację zwrotu produktu ("RMA") od Sunu zgodnie z instrukcjami zespołu wsparcia Sunu i (d) zwróci Produkt (y) firmie Sunu lub autoryzowanemu sprzedawcy, zgodnie z zaleceniami Sunu, aby adres określony przez Sunu w związku z RMA.

Wyłączenia i ograniczenia

Niniejsza polityka gwarancyjna dotyczy wyłącznie Produktu (ów) wyprodukowanego przez lub dla Sunu, które są oznaczone nazwą lub logo "Sunu" i zawierają ważny numer seryjny Sunu. Niniejsza polityka gwarancyjna nie ma zastosowania, a konkretnie wyklucza: (a) części eksploatacyjne, takie jak pasek i sprzączka, o ile nie doszło do uszkodzenia z powodu wady materiałowej lub wykonania Produktu (ów); (b) normalnego zużycia i uszkodzeń kosmetycznych, w tym, ale nie wyłącznie, zadrapań, wgnieceń i uszkodzonego plastiku; (c) wad lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, wypadkiem (w tym, bez ograniczeń, kolizją, pożarem i wyciekiem żywności lub płynu), zaniedbaniem, nadużyciem, zmianą, nietypowym stresem, modyfikacją, niewłaściwą lub nieautoryzowaną naprawą, instalacją, okablowaniem lub testowanie, niewłaściwe przechowywanie, aplikacje stron trzecich pobrane do Produktu (ów) lub aplikacje towarzyszące, które łączą się z Produktem i komunikują się z nim lub jeśli numer seryjny został usunięty; (d) szkód powstałych w wyniku używania Produktów poza dozwolonymi lub zamierzonymi zastosowaniami opisanymi przez Sunu; (e) szkody spowodowane używaniem produktów innych niż Sunu; (f) wszelkie produkty sprzętowe inne niż SunU lub jakiekolwiek oprogramowanie, nawet jeśli są zapakowane lub sprzedane wraz z Produktem; oraz (g) modyfikacje oprogramowania lub oprogramowania Produktu przez kogokolwiek innego niż Sunu. Sunu zastrzega sobie prawo do wyłączenia Produktu (ów), jeśli Sunu podejrzewa o oszustwo lub jeśli Sunu stwierdzi, że Produkt (y) są podrobione, skradzione lub zagubione w przesyłce. Sunu nie gwarantuje, że działanie Produktu (ów) będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Sunu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących korzystania z Produktu (ów).

PRODUKT (-Y) NIE JEST UZGODNIONYMI URZĄDZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA. PRODUKT (S) SHOUD NIGDY NIE JEST UŻYWANY JAKO WYMIANA DLA TWOJEGO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU POMOCY WIZUALNEJ. PRODUKT (-Y) MUSI ZAWSZE BYĆ STOSOWANY W POŁĄCZENIU Z TRANZYTEM, PRZEWODNIKIEM PSY LUB PRZEWODNIKIEM LUDZKIEGO, PONIEWAŻ TO NIE SAMO ZAWIERA WSZYSTKICH INFORMACJI POTRZEBNYCH DLA BEZPIECZNEGO PODRÓŻY I NIE WYKRYWA DROPI. PRODUKT (-Y) NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYCIA W DESZCZU. NIE DOPUSZCZAJ CZUJNIKA SONAR, ABY ZOSTAĆ NAWET. NIE UŻYWAĆ PRODUKTU (LUB) W TEMPERATURACH PRZEKRACZAJĄCYCH 130 ° F LUB 55 ° C. NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ DEMONTAŻU PRODUKTU (PRODUKTÓW). PROSZĘ ODNOSIĆ SUNU'S INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DODATKOWE INFORMACJE I INSTRUKCJE.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NINIEJSZA POLITYKA GWARANCYJNA NIE OBEJMUJE, A FIRMA SUNU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (A) SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA GWARANCJI LUB WARUNKÓW, ANI W RAMACH JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI NIE OGRANICZAJ SIĘ DO STRATY, UTRATY KORZYSTANIA, UTRATY PRZYCHODÓW, STRATY RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW NA ZAMÓWIENIACH), UTRATĘ WYKORZYSTANIA PIENIĘDZY, UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI, UTRATĘ DOBRE UTRATĘ REPUTACJI LUB UTRATĘ USZKODZENIA LUB USZKODZENIE DANYCH; LUB (B) JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB, W TYM MIĘDZY INNYMI WYMIANY SPRZĘTU I WŁASNOŚCI, WSZELKIE KOSZTY ODZYSKIWANIA, PROGRAMOWANIA LUB ROZWIĄZYWANIA PROGRAMU LUB DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB UŻYWANYCH DO PRODUKTU (PRODUKTÓW) I DOWOLNE NIEPOWODZENIE UTRZYMANIA POUFNOŚCI DANYCH PRZECHOWYWANYCH NA PRODUKCIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA I MOŻE TAKŻE MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W JURYSDYKCJI NA JURYSDYKCJĘ.

Zrzeczenie się

NINIEJSZA POLITYKA GWARANCYJNA OKREŚLA W PEŁNYM ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCJI FIRMY SUNU. NINIEJSZA POLITYKA GWARANCYJNA JEST DOSTARCZANA W ZWIĄZKU ZE WSZYSTKIM INNYMI WYRAŹNYMI, DOMNIEMANYMI I USTAWOWYMI GWARANCJAMI. WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM, LECZ NIE TYLKO, JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ SZCZEGÓLNIE WYKLUCZONE. ŻADNE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŻONE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, NIE DOTYCZY PO UPŁYWIE GWARANCJI.

Obowiązujące prawo i spory

Niniejsza polityka gwarancyjna oraz prawa i obowiązki stron będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Massachusetts bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie działania podjęte przeciwko Sunu w celu egzekwowania niniejszej Polityki gwarancyjnej lub spraw związanych z Produktem zostaną wniesione do sądów stanowych lub, w przypadku wyłącznej jurysdykcji federalnej, sądów federalnych w stanie Massachusetts. Wszelkie roszczenia lub powództwa dotyczące korzystania z Produktu (Produktów) muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia. W przypadku jakiegokolwiek działania lub dochodzenia w celu egzekwowania praw wynikających z Warunków, strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania kosztów i honorariów prawników.